මණ්ඩපය

මෙම දැන්වීම:
දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න
නටාලියා
නටාලියා
කණ්ඩායම: පරිපාලක
සම්බන්ධ විය: 2020-12-11
ශීර්ෂය: කාලිම්බා අධිනීති ate පරිපාලක

මා ගැන

අයිතිකරු කාලිම්බෙරා.කොම් සහ KalimbaForum.com
කරුණාකර මගෙන් ඕනෑම දෙයක් අහන්න!

ස්ථානය

වේලා කලාපය

යුරෝපයේ / ඩබ්ලින්

රැකියාව

කාලිම්බා අධිනීති ate

අත්සන

සමාජ ජාල
සාමාජික ක්රියාකාරකම්
150
ෆෝරම
27
මාතෘකා
27
ප්රශ්නය
1
පිළිතුරු
54
ප්රශ්නය අදහස්
676
කැමති
163
ලැබී අකමැතියි
10 / 10
ණය ශ්රේණිය
0
ඔබගේ බ්ලොග්
0
බ්ලොග් Comments
මෙම දැන්වීම: