මණ්ඩපය

මෙම දැන්වීම:
දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න

කලිම්බා හැරුණු විට ඔබ විනාශ කරන එක් ක්‍රමයක් කුමක්ද?

චෙරි කාලිම්බා
(her චෙරි-කෝලා)
ක්‍රියාකාරී කාලිම්බිස්ට්

I tend to destress through watching short documentaries on honeybees (they're just so small and adorable). What are some other ways that you destress after work/school/other?

උපුටා
මාතෘකාව ආරම්භකය පළ කරන ලද්දේ: 23/04/2021 2:34 පෙ.ව.
නටාලියා
(At නටාලි)
ක්‍රියාකාරී කාලිම්බිස්ට්

I crochet a lot an go for long walks ❤️.

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 23/04/2021 7:28 පෙ.ව.
මෙම දැන්වීම: