මණ්ඩපය

මෙම දැන්වීම:
දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න

කාලිම්බාස් ගැන "කෙසේද" ප්‍රශ්න

මෙම සංසදයේ කාලිම්බා සමඟ විවිධ දේ කරන්නේ කෙසේද යන්න විස්තර කරන නිබන්ධන අඩංගු වේ, එය සුසර කරන්නේ කෙසේද, "කලිම්බා සුසර කර ඇති යතුර අතහරින්නේ කෙසේද?", "ඔබේ කාලිම්බා පිරිසිදු කරන්නේ කෙසේද?" ආදිය.
මාතෘකාව මාතෘකාව
පසුගිය තැපැල්

c57ce290a4491528befc966dcb99af3f?s=96&d=mm&r=g - Forum
1
ඡන්ද
1
පිළිතුරු
814
අදහස්
By මැක්‍රෙඩි
මාස 9 පෙර
a7449068cbce0cc3655402c49d55c3aa?s=96&d=mm&r=g - Forum
1
ඡන්ද
1
පිළිතුරු
1234
අදහස්
By නටාලියා
මාස 10 පෙර
මෙම දැන්වීම: