මණ්ඩපය

මෙම දැන්වීම:
දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න

මාගඩි කලිම්බා විකිණීම

මගදීසම්
(ag මගඩිසම්)
ක්‍රියාකාරී කාලිම්බිස්ට්

Hi, we are Magadi kalimba manufacturer, if you are kalimba wholesalers or distributors in Ireland, please contact me freely.

අපි කලිම්බා නිෂ්පාදකයෙක් වන අතර කාර්ය සාධන මට්ටමේ කලිම්බා නිෂ්පාදනය කිරීමට කැපවී සිටිමු.

උපුටා
මාතෘකාව ආරම්භකය පළ කරන ලද්දේ: 11/03/2021 5:49 පෙ.ව.
නටාලියා කැමති
මාතෘකා ටැග
නටාලියා
(@පරිපාලක)
කාලිම්බා අධිනීති ate පරිපාලක

ag මාගඩිසම් - please feel free to post pictures of your Kalimbas here on the forum

අයිතිකරු කාලිම්බෙරා.කොම් සහ KalimbaForum.com

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 14/03/2021 10:59 ප.ව.
මගදීසම්
(ag මගඩිසම්)
ක්‍රියාකාරී කාලිම්බිස්ට්
M30 1
M9 3
M9 1
M17 1

more please visit our website www.Magadi.cn

මෙම තනතුර මාස 4 කට පෙර 2 වතාවක් වෙනස් කරන ලදි මගදීසම්

අපි කලිම්බා නිෂ්පාදකයෙක් වන අතර කාර්ය සාධන මට්ටමේ කලිම්බා නිෂ්පාදනය කිරීමට කැපවී සිටිමු.

පිලිතුරුඋපුටා
මාතෘකාව ආරම්භකය පළ කරන ලද්දේ: 06/10/2021 7:10 පෙ.ව.
මගදීසම්
(ag මගඩිසම්)
ක්‍රියාකාරී කාලිම්බිස්ට්

ඒවා අපේ කාලිම්බා වල කොටසක්.

අපි කලිම්බා නිෂ්පාදකයෙක් වන අතර කාර්ය සාධන මට්ටමේ කලිම්බා නිෂ්පාදනය කිරීමට කැපවී සිටිමු.

පිලිතුරුඋපුටා
මාතෘකාව ආරම්භකය පළ කරන ලද්දේ: 06/10/2021 7:11 පෙ.ව.
මෙම දැන්වීම: