මණ්ඩපය

මෙම දැන්වීම:
දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න

[ඇලෙන සුළු] සංසදය ඕනෑම භාෂාවකට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

   RSS

1
මාතෘකාව ආරම්භකය

සංසදය ඕනෑම භාෂාවකට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

අයිතිකරු කාලිම්බෙරා.කොම් සහ KalimbaForum.com

1 පිළිතුර
1
මාතෘකාව ආරම්භකය

සංසද පරිවර්තන විශේෂාංගය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වීමට මම කෙටි වීඩියෝ නිබන්ධනයක් නිර්මාණය කළෙමි.

අයිතිකරු කාලිම්බෙරා.කොම් සහ KalimbaForum.com

මෙම දැන්වීම: