මණ්ඩපය

මෙම දැන්වීම:
දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න

අත් දෙකක් සඳහා කලිම්බ පොතක් සොයයි

ශබ්ද සතුටින්
(@soundsofjoy)
නව කාලිම්බිස්ට්

හෙලෝ,

I am looking for a book with songs for kalimba where you play with two hands simultaneously. It seems most books only have a single melody. Glad for any suggestions!

 

ස්තූතියි,

කෝරි

උපුටා
මාතෘකාව ආරම්භකය පළ කරන ලද්දේ: 21/09/2021 7:45 පෙ.ව.
කූඩය
(as බාස්කට්)
ප්‍රකට කාලිම්බිස්ට්

Die Bücher von Conny Sommer haben viele Lieder auch mit Begleitung, und auch Lieder in Instrumentalversionen.

https://www.conny-cajon.com/shop83908550/Das-gro%C3%9Fe-Lehrbuch-f%C3%BCr-Kalimba-17-T%C3%B6ne-C-Dur-p272686565

https://www.conny-cajon.com/shop83908550/Weihnachtslieder-aus-aller-Welt-f%C3%BCr-Kalimba-17-T%C3%B6ne-C-Dur-p273979253

https://www.conny-cajon.com/shop83908550/Mittelalterliche-Lieder-p353333580

Die Bücher sind zwar alle in deutsch, aber das ist ja bei Musik nicht so schlimm. Es gibt zu allen Liedern einen Link, wo man es sich anhören kann, somit sind auch unbekannte Lieder gut zu lernen.

 

සස්කියා වෙතින් සුබ පැතුම්

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 21/09/2021 10:56 පෙ.ව.
මෙම දැන්වීම: